Propočet tloušťky izolace - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Propočet tloušťky izolace

Významem propočtu je přesnější dimenzování protiradonové izolace, kde může dojít propočtem k úspoře nákladů na realizaci protiradonových opatření. Propočet se provádí jen pro vybrané varianty pro protiradonové izolace s difúzní odolností proti radonu řádu 10.E -11 až 12 m2/s. Pro protiradonové izolace s difúzní odolností proti radonu řádu 10.E -13 až 15 m2/s vyjde vždy, proto se nepropočítává, ale do protiradonových opatření se povinně zahrne případná změna  plynopropustnosti zemin použitím šzěrku pod základovou deskou, výše objemové aktivity radonu, pokud překračuje pro stanovení radonového indexu pozemku dvojnásobek hranice středního rizika tj. pro štěrk v podloží je pak 60 kBq/m3, především použití podlahového topení v kontaktním podlaží s podložím.
Výrobce protiradonové izolace (asfaltového pásu / fólie) uvádí tloušťku atestovaného materiálu proti radonu v technické dokumentaci.  Z propočtu je určena tloušťka izolace.
Propočet se provádí dle ČSN 73 0601 Softwarem Radon 2006 a souvisí :
s výší objemové aktivity radonu z podloží a
s typem a propustností geologického podloží
se způsobem odvětrání podloží
s velikosti kontaktní plochy s podložím
zda obytné místnosti jsou umístěny v kontaktním podlaží
zda je použito podlahové vytápění
se způsobem výměny vzduchu v interiéru (objem interiéru, vybavení zařízením a chování obsluhy)
se součinitelem difúzního odporu radonu konkrétního  zvoleného materiálu (asfaltového pásu, fólie,..)
Pokud zjednodušíme řešení protiradonových opatření na vybrané varianty  volby izolačního protiradonového pásu a alternativně používáme variantu jen bez nebo s odvětráním podloží, je třeba z projektové dokumentace stavby a podkladů kvantifikovat hodnoty uvedené v následujícím obrázku.
Odvětrání podloží tvoří perforované trubky nejčastěji plastové umístěné v drenážní vrstvě štěrku (obalené geotextilií proti zanášení potrubí prachovými podíly), sběrné plynotěsné potrubí horizontální a vertikální  a ventilátor nebo ventilační turbína. Turbínka nebo ventilátor vytváří podtlak pod objektem pro celoplošně umístěné odvětrávací potrubí a snižuje konvektivní složku přísunu radonu do objektu. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky