Prevence proti radonu - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Prevence proti radonu

Zdravotně  nezávadné bydlení v místech s radonovým rizikem se zajišťuje kvalitní protiradonovou ochranou. Její význam se zvyšuje v souvislosti s požadavky na energetické úspory, zateplování a kvalitně provedená okna, toto snižuje přirozené větrání objektů, tím v objektu koncetrace radonu může narůstat.
Investor, stavebník a projektant předkládá-li žádost o stavební povolení stavebnímu úřadu je povinen zajistit nejprve stanovení RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU přímým měřením, jiné stanovení radonového rizika může mít za následek podcenění protiradonových opatření. Radonový průzkum vždy provádí odborně způsobilá osoba. Je-li radonový index střední nebo vysoký bude požadovat stavební úřad určení preventivních opatření, které jsou výrazně levnější než případná nutná opatření následně prováděná.
 
Cílem projekčních a následně stavebních prací je snížit, či zcela eliminovat, co nejvíce z dále uvedených faktorů. Tuto problematiku podrobně rozebírá technická norma ČSN 73 0601, Ochrana staveb proti radonu z podloží. Tato norma jasně stanoví, kdy a jaká PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ je třeba navrhovat a jak je dimenzovat. Pro projektanta je přímým návodem, jak má opatření proti radonu dostatečně a přitom efektivně provést, je přímou součástí stavebního povolení a kolaudace.
Protiradonová opatření  se obvykle zajišťují následovně :
● vždy dokonalé utěsnění základové konstrukce protiradonovou izolací, většinou společně i jako ochrana stavby proti vodě,
 event. provedení odvětrání podloží nebo
● zajištění nuceného větrání objektu.

Nejdůležitějším krokem protiradonové ochrany je kontrola kvality provedení protiradonových opatření.
Po výstavbě se provede kontrola hygienických kritérií MĚŘENÍ RADONU VE STAVBĚ, směrné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce a výsledky se použijí :
  pro splnění povinné podmínky pro stavební  řízení před rekonstrukcí, kolaudací,
  jako podklad pro oceňování nemovitostí,
  jako podklad pro hodnocení účinnosti provedených opatření v novostavbách,
  pro hodnocení výskytu přírodního ozáření  osob ve stávajících stavbách.
Měřením objemové aktivity radonu (OAR) v pobytových místnostech se kontroluje účinnost prevence nebo stávající hodnoty a jsou stanoveny směrné hodnoty  OAR a pro max. dávkový příkon fotonového dávkového ekvivalentu (PFDE) γ záření a při překročení se provádějí opatření. Jsou stanoveny limitní hodnoty,  při překročení je zakázán pobyt osob v místnosti.
Nejdůležitější faktory ovlivňující pronikání radonu z podloží do objektu jsou:
a) koncentrace radonu v půdním vzduchu zjištěné při měření radonového indexu pozemku, (čím vyšší koncentrace tím vyšší nebezpečí pronikání radonu z podloží),
b) propustnost půdních vrstev pod základy zjištěné při měření radonového indexu, (čím větší propustnost, tím větší nebezpečí pronikání radonu z podloží),
c) těsnost základových a suterénních konstrukcí (čím menší těsnost, tím větší nebezpečí pronikání radonu z podloží),
d) velikost podtlaku  tlakového gradientu daný jako rozdíl venkovní a vnitřní teploty v budově a především u podlahového vytápění (čím vyšší podtlak, tím vyšší nebezpečí pronikání radonu z podloží ),
e) kvalita objektu z hlediska větrání (klimatizace, nové okna,..) a způsob chování uživatele objektu při větrání (čím méně se větrá, tím větší je nebezpečí udržení vysoké koncentrace radonu v místnosti).

Ozáření se kontroluje  u hmotnostní aktivity STAVEBNÍHO MATERIÁLU. Jsou stanoveny pro výrobce stavebních hmot směrné hodnoty indexu hmotnostní aktivity  226Ra a jsou cca 80 až 120 Bq/kg, a limitní pak cca 150 až 200 Bq/kg podle typu stavebního materiálu. 
Lze kontrolovat objemovou aktivitou V DODÁVANÉ VODĚ. Jsou stanoveny pro dodavatele pitné vody směrné hodnoty v Bq/l OAR, OA α záření , OA β záření a limitní  hodnoty OA radionuklidů vybraných prvků Pb, Po, Rn, Ra, Ac, Th, Pa, a U.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky