Prevence proti radonu - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Prevence proti radonu

Zdravotně  nezávadné bydlení, a to i v místech s nízkým radonovým rizikem, se zajišťuje kvalitní protiradonovou ochranou.
Její význam se zvyšuje v souvislosti s požadavky na energetické úspory-zateplování a kvalitně provedená okna snižují přirozené větrání objektů, tím v objektu koncentrace radonu může výrazně narůstat.
Investor, stavebník a projektant, předkládá-li žádost o stavební povolení stavebnímu úřadu je povinen zajistit nejprve stanovení RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU přímým měřením, jiné stanovení radonového rizika může mít za následek podcenění protiradonových opatření. Radonový průzkum vždy provádí odborně způsobilá osoba.
Preventivní protiradonové opatření jsou výrazně levnější než případná nutná opatření následně prováděná. 
Cílem projekčních a následně stavebních prací je snížit, či zcela eliminovat, co nejvíce z dále uvedených faktorů. Tuto problematiku podrobně rozebírá technická norma ČSN 73 0601, Ochrana staveb proti radonu z podloží. Tato norma jasně stanoví, kdy a jaká PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ je třeba navrhovat a jak je dimenzovat. Pro projektanta je přímým návodem, jak má opatření proti radonu dostatečně a přitom efektivně provést, je přímou součástí stavebního povolení a je třeba  obvykle zajistit :
vždy dokonale utěsnit základové konstrukce
    protiradonovou izolací, většinou společně i jako
    ochrana stavby proti vodě, vlhkosti,
event. provést odvětrání podloží nebo
alternaitvně provést odvětranou ventilační vrstvu
   nad nebo pod protiradonovou izolací nebo
zajistit nucené větrání objektu (u halových objektů
   se světlou výškou ≥ 5,0 m, podsklepených objektů).
Nejdůležitější faktory ovlivňující pronikání radonu z podloží do objektu jsou:
a) koncentrace objemové aktivity radonu OAR v půdním vzduchu zjištěné při měření radonového indexu pozemku, (čím vyšší koncentrace tím vyšší nebezpečí pronikání radonu z podloží),
b) propustnost půdních vrstev pod základy zjištěné při měření radonového indexu, (čím větší propustnost, tím větší nebezpečí pronikání radonu z podloží),
c) těsnost základových a suterénních konstrukcí (čím menší těsnost, tím větší nebezpečí pronikání radonu z podloží),
d) velikost podtlaku  tlakového gradientu daný jako rozdíl venkovní a vnitřní teploty v budově a především u podlahového vytápění (čím vyšší podtlak, tím vyšší nebezpečí pronikání radonu z podloží) a
e) kvalita objektu z hlediska větrání (klimatizace, nové okna,..) a způsob chování uživatele objektu při větrání (čím méně se větrá, tím větší je nebezpečí udržení vysoké koncentrace radonu v místnosti).

Nejdůležitějším krokem protiradonové ochrany je kontrola kvality provedení protiradonových opatření.
Po výstavbě se provede kontrola hygienických kritérií MĚŘENÍ RADONU VE STAVBĚ, referenční úroveň je uvedena v následující tabulce a výsledky se použijí :
pro splnění povinné podmínky pro stavebního 
  řízení před rekonstrukcí, kolaudací,
jako podklad pro oceňování nemovitostí,  
  jako podklad pro hodnocení účinnosti
 provedených opatření v novostavbách,
pro hodnocení výskytu přírodního ozáření  osob
   ve stávajících stavbách.
Měřením objemové aktivity radonu (OAR) v pobytových místnostech se kontroluje účinnost prevence nebo stávající hodnoty a jsou stanoveny referenční úrovně OAR a  pro max. příkon prostorového dávkového ekvivalentu γ záření ze stavebního materiálu a  při překročení se provádějí opatření. Je stanovena i  limitní hodnota HRP OAR,  při překročení je  povinnost vlastníka budovy vždy provést opatření.
Ozáření se kontroluje  i u hmotnostní aktivity STAVEBNÍHO MATERIÁLU. Je stanovena pro výrobce stavebních hmot, referenční úroveň  pro stavební materiál a je pro γ záření 1 mSv/ rok, dále kontroluje se index hmotnostní aktivity a vyjadřuje se pro radionuklidy 40K, 226Ra a 228Th  pro určené stavební materiály.
Lze kontrolovat objemovou aktivitou V DODÁVANÉ VODĚ. Je stanovena pro dodavatele pitné vody nejvyšší přípustná hodnota OAR a to 300 Bq/l, dále je určena vyšetřovací úroveň a je pro α záření 0,2 Bq/l, pro β záření je 0,5 Bq/l.
Provádí se orientační krátkodobé měření (7-60 dní) nebo dlouhodobá měření (2 -12 měsíců), které lépe postihnou sezónnost a chování uživatele (větrání), které výskytu radonu v objektu ovlivňuje. Měření se provádí nejčastěji elektrety, kontinuálními monitory nebo stopovými detektory.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky