Radonový index stavby - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Radonový index stavby

RADONOVÝ INDEX STAVBY přehodnocuje radonový index pozemku projektant z projekčních podkladů o podmínky realizace stavby , ten je podkladem rozhodnutí o výběru protiradonových opatření !!!, hodnotí se :
umístění objektu v terénu, hodnotí se výšková poloha základové spáry odlišná od hloubky 0,8 m pod terénem, tím se případnou změnou objemové aktivity radonu (OAR) na této spáře. V případě izolace objektu, kde se uvažují s nadzemními základy nebo umístění budovy ve svahu s opěrnou zdí popř. s odvodněním základů, proto se změny OAR  proti radonovému indexu pozemku nepředpokládají.
změnu plynopropustnosti podloží na úrovni základové spáry (např. trvalé odvodnění objektu) nebo nejčastěji pod základovou deskou použitím vysoce propustného hutněného štěrku při změřené plynopropustnosti nízké a střední, tuto změnu provádí projektanti u 95% staveb. Z těchto parametrů pro případ nadzemních základů radonový index stavby lze vyjádřit zjednodušenou uvedenou tabulkou, který je  podkladem volby variantního  řešení protiradonových opatření.
umístění obytných místností
 - v kontaktním podlaží - nejběžnější řešení bez vlivu na změny
- oddělení technickým, podzemním nebo izolačním podlažím
nevětraným, snižuje náročnost protiradonových izolací
větraným, snižuje výrazněji náročnost protiradonových izolací
- mimo styk s podložím s větráním pod objektem (stavba na pilířích)protiradonová opatření vlastně nejsou vyžadována
● použití odvětrání podloží
● použití ventilační vrstvy pod/nad izolací

Dále z projekčních podkladů se doplní další podmínky, které jsou také zcela zásadní:
● pozitivní faktor - způsob větrání objektu, vybavení technologií větrání
● rizikový teplotní  faktor (podlahové topení)
Pozitivní faktor
Objekt může být vybaven technologií větrání (např. centrálním větráním s rekuperací) obytných místností. Změnou množství větraného objemu vzduchu lze regulovat množství radonu v objektu. Pokud nejde o jednoduché větrací systémy, pak centrální nucené větrání je náročné na způsob propočtu a nastavení potřebného objemu větrání. Proto je vhodnější  při výběru protiradonové  skladby k tomuto  nepřihlížet a jen zohlednit větrání při cyklickém nastavování činnosti ventilátoru při odvětrávání podloží pod základovou deskou / ventilační vrstvy pod nebo nad izolací.

Rizikový faktor
Mezi rizikové faktory, které negativně ovlivňují protiradonové opatření je použití podlahového topení v kontaktním podlaží s podložím.  Radon je nasáván do objektu z důvodů diference tlaku  pod základovou deskou a nad podlahou v objektu. Proto se pro podlahové topení volí přednostně odvětrání podloží.
Dalšími variantami pro snížení  podtlaku v nejnižších podlažích jsou uvedené :
● odvětrání formou ventilační vrstvy pod/nad izolací
● umístění pobytových místností mimo kontaktní podlaží
● zajištění větrání v objektu
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky