Varianta A - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Varianta A

Při návrhu protiradonových opatření je třeba zohlednit  max. změřenou hodnotu objemové aktivity radonu oproti uváděné hodnotě III.kvartilu.  Zohledňuje se negativně dále umístění objektu pod úrovní terénu, umístění obytných místností v kontaktním podlaží s podložím, pozitivně pak vybavení obytných místností větrací technologií.
95%  projektantů používá pod základovou desku hutněný štěrk tj. vytváří vrstvu s vysokou plynopropustností, změnou  nízké, střední plynopropustnosti zemin na vysokou je  tedy  změněn radonový index pozemku na radonový index stavby (viz str.4, pozor tím se nepoužívá radonový index pozemku) , platí :
● nízký radonový index stavby je jen do 10 kBq/m3,
● střední radonový index stavby je od 10 do 30 kBq/m3,
● vysoký radonový index stavby je od 30 do 60 kBq/m3,
● velmi vysoký radonový index stavby je nad 60 kBq/m3 .
Proto platí :
VARIANTA A je pro nejméně náročné stavby, určena pro nízký, střední radonový index stavby  do 30 kBq/m3 nebo výjimečně s propočtem tloušťky izolace do 60 kBq/m3, současně nesmí být vytápění řešeno s podlahovým topením
VARIANTA B je určena pro nízký, střední a i vysoký radonový index stavby  jen do 60 kBq/m3, většinou není-li použito podlahové topení
VARIANTA C (nejbezpečnější)  je určena pro nízký, střední a i vysoký radonový index stavby i nad 60 kBq/m3 a pro použití podlahového topení, většinou platí pro objemovou aktivitu radonu do 60 kBq/m3, že se odvětrání zabuduje, vytvoří jako preventivní a zprovozní jen při negativních výsledcích měření radonu před kolaudací v objektu !!! osazením větrné turbínky nebo ventilátorem.
Varianta A
Jednostupňová protiradonová skladba s jednovrstvou izolací s 1 asfaltovým pásem / 1 PVC fólií
Určeno pro radonový index stavby :
● nízký, střední a vysoký do 60 kBq/m3
-  nejde o použití podlahového topení
- je-li objemová aktivita radonu do 30 kBq/m3 bez kontrolního propočtu tl.izolace
pro objemovou aktivitu radonu od 30 do 60 kBq/m3 se provádí kontrolní propočet tloušťky izolace

Legenda pro alternativu s asfaltovými pásy :
Hutněný štěrk 16/32 min. 150 mm
-
Geotextilie
Armovaný beton
Asfaltový lak penetrační ALP
-
-
Asfaltový pás natavitelný min.tl.4,0 mm s dobrou difúzní odolností proti radonu řádu 10.E-11 až E-12  m2/s a pevný s pevností v tahu min. 600 N/50 mm
-
9 a  tepelná izolace EPS a separační fólie (PE nebo nepískovaná lepenka)
10 Ochranný beton min.tl.50 mm dilatovaný
11 Konstrukční skladba podlahy
12 Nášlapná vrstva podlahy
Legenda pro alternativu s fólií PVC bez obr.
jen pro variantu A a C !!!
5       Geotextilie
8    Fólie PVC tl. min. 0,8 mm
   +  Geotextilie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky