Radonový index pozemku - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Radonový index pozemku

Před zahájením projektu je třeba provést  nejprve stanovení radonového indexu pozemku, ten zajišťuje specialista s oprávněním SÚJB měřením a je podkladem pro projektanta určujícího  protiradonové opatření, zajišťuje se :

měření objemové aktivity radonu OAR v půdním vzduchu v kBq/m3 v hloubce 0,8 m běžně podle velikosti objektu a v místech dispozice  obytných místností :

15 sond v rozteči á 5 m v ploše 200 m2 (obdélník
    10 x 20 m)
16 sond v rozteči á 5 m plocha 225 m2 (15 x 15 m)
15 sond v rozteči á 10 m v ploše 800 m2 (20 x 40 m)
16 sond v rozteči á 10 m v ploše 900 m2 (30 x 30 m)
atypické množství sond v rozteči á  5, 10 m

Výsledná hodnota OAR pozemku se určuje jako třetí kvartil  ze změřených 15 (16,..) hodnot, pokud však max. hodnota je více jak trojnásobek hodnoty třetího kvartilu, pak je výsledná hodnota OAR pozemku právě max. hodnota.

určuje se plynopropustnost zemin k a je udávána v m2 v této běžné hloubce 0,8 m základové spáry, která může být nízká, střední nebo vysoká dle typu zemin v podloží u neupraveného terénu, plynopropustnost vyjadřuje vlastně  sítový rozbor zeminy podle její zrnitosti, kde vysoká plynopropustnost zemin (štěrková, pískovitá) na rozdíl od nízké (jíllovitá) umožňuje snadnější propustnost pro radon, proto pro vysokou plynopropustnost jsou stanoveny přísnější kritéria. Stanovuje se formou odborného posouzení nebo přímým měřením přístrojem.

Objemová aktivita radonu OAR se značí cA a je udávána v kBq/m3, permeabilita (plynopropustnost zemin) k je udávána v m2.
*)  jde dvojnásobek hodnoty hranice mezi středním a vysokým  rizikem

Radonový index pozemku / RIP nabývá hodnot nízký / střední / vysoký určeného:
podle odborného posouzení plynopropustnosti 
    zemin, stanoveného ze sondy geologem, se z
    výše uvedené tabulky určí RIP, limitní hodnoty
   jsou uvedeny i v grafu jako skokové,
podle přímého měření plynopropustnosti zemin,
    měřeného přístrojem, se vypočítá ze vzorce 
    radonový potenciál RP a ten určuje pro příslušný
    interval uvedený v následujícím grafu limitní
    hodnoty pro hodnocení RIP, je přímkový.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky