Protiradonová opatření - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Protiradonová opatření

Novelizace normy ČSN 73 0601, platná od 1.10.2019 zjednodušila zásady volby protiradonových opatření:

■ stavby s návrhovou hodnotou intenzity větrání ≤ 0,6 h-1
   1 ochrana konstrukcí 1.kategorie těsnosti
   Při výskytu negativních vlivů je kombinace ochrana
   konstrukcí 1.kategorie těsnosti + :
    2 větrací systém podloží nebo
   3 odvětraná ventilační vrstva

stavby s návrhovou hodnotou intenzity větrání ≥ 0,6 h-1
   ochrana konstrukcí 2.kategorie těsnosti
   Při výskytu negativních vlivů je kombinace ochrana
   konstrukcí 2.kategorie těsnosti + :
   větrací systém podloží nebo
   odvětraná ventilační vrstva

  halové stavby se světlou výškou ≥ 5,0 m výroba, sklady
    ochrana konstrukcí 2.kategorie těsnosti
   Při výskytu negativních vlivů je kombinace ochrana
   konstrukcí 2.kategorie těsnosti + :
     větrací systém podloží nebo
    odvětraná ventilační vrstva nebo
    ■ 4 nucené větrání

■ 5 stavby bez pobytových prostor v kontaktním podlaží
   ochrana podlah a stěn konstrukcí 2. kategorie těsnosti
   nebo 3.kategoie železobetonovou konstrukcí za
    podmínek:
    spolehlivá intenzita větrání kontaktního podlaží,
    stropní konstrukce 2.-3.kategorie těsnosti,
    vstup dveřmi v těsném provedení + autom.zavírání.
  OAR v kontaktním podlaží bez pobytových prostor
  nesmí překročit dvojnásobek návrhové hodnoty OAR

■ 6 stavby s izolačním podlažím ochrana
   stropu konstrukcí 2.kategorie těsnosti za podmínek:
    spolehlivá intenzita větrání izolačního podlaží,
    ochrana podlah a stěn konstrukcí 2.-3.kategorie 
        těsnosti,
    dveře v těsném provedení + autom.zavírání.
OAR v izolačním podlaží nesmí překročit
trojnásobek návrhové hodnoty OAR
Z návrhových hodnot výše uvedených pro zvolenou propočtovou místnost, se provede propočet minimálního odporu radonové izolace pro zvolenou variantu protiradonových opatření:
1 samotná protiradonová izolace nebo
2 odvětrání podloží + protiradonová izolace nebo
3 s větranou ventilační vrstvou pod/nad
   protiradonovou izolací,
spočítá se mezní rychlost plošné exhalace radonu a z toho následně minimální radonový odpor. Ten se porovná s radonovým odporem zvoleného materiálu protiradonové izolace 1 kategorie těsnosti. Pro varianty 2 a 3 z propočtu také vyplyne, zda je možné použít:
   přirozené větrání (komínkem) nebo
   nucené větrání (ventilátorem) nebo
   zvolit jiný materiál s vyšší odolností nebo vyšší
         tloušťkou nebo i použít více vrstev protirad.izolace

Propočtem se kontroluje, zda větrání  je dostatečné: 
4 nucené  větrání hal (jen pro halu s výškou ≥ 5,0 m),
5 bez pobytových prostor,
6 izolačního podlaží. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky