Protiradonová opatření - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Protiradonová opatření

Návrh protiradonových opatření se řeší i v souvislosti s izolací objektu proti vodě dle ČSN 73 0600. Východiskem návrhu skladby hydroizolace je hydrogeologický posudek. Na základě sond je určena propustnost zemin, stabilita vrstev, hladina podzemní vody (ustálená a její kolísání). Pro izolace proti vodě se volí nejčastěji povlakové izolace dle ČSN     73 0606 z asfaltových pásů a fólií.  Způsob montáže těchto povlakových hydroizolací  je skládání pásů s výrobcem určeným přesahem, který se pro vodotěsnost resp. pro difúzní odolnost vrstvy v přesahu svařuje. Volí se počet , tloušťka a druh jednotlivých vrstev hydroizolace objektu , způsob provedení detailů – prostupů, vytažení vodorovné izolace na svislou,..
● u nadzemních základů resp. základů s trvalým odvodněním se navrhuje nejjednodušší hydroizolace proti vzlínání zemní vlhkosti
● u podsklepených objektů nebo zapuštěných objektů do stráně jde o ochranu proti podpovrchové vodě
● nejnáročnější je u podsklepených objektů proti tlakové vodě.
Pro hydroizolace i protiradonové izolace se předpokládá volit spolehlivé, kvalitní a trvanlivé materiály a to z důvodů téměř nedostupnosti izolace umístěné pod  nosnými prvky objektu a předpokládané aproximativní životnosti běžně až 100 let pro objekty typu RD. 
Typy asfaltových pásů
Z těchto důvodů se volí povlakové izolace přednostně jen vybraných typů asfaltových pásů (oxidované nebo modifikované) s pevnými výztužnými vložkami a natavitelné typu S (svařitelné) min.tl. 4,0 mm, výjimečně 3,5 mm u dvouvrstvých aplikací a to pevné o min. doporučené pevnosti ≥ 600 N/5 cm, např. :
● oxidované typu G200 S40 nebo lépe
● modifikované typu G200 S40, PV200 S40
Neměly by být voleny křehké pásy typu V60 S40 s malou pevností tj. jen pevnosti ≥ 250 N/5 cm určené jen pro dočasné a pomocné hydroizolace staveb. Pokud jsou doplňkově voleny pásy s hliníkovou fólií typu AL+V S35 a S40, kde pevnost je ještě nižší pevnosti ≥ 150 N/5 cm, mají sice výborné difúzní vlastnosti,  ale vždy musí být kombinovány s výše uvedenými pevnými pásy.
Typy PVC fólií
PVC fólie by měly mít podobné parametry jako pásy tj. pevné o min.doporučené pevnosti ≥ 600 N/5 cm. Toto splňují fólie min. tl. 0,8 mm. Doporučeno je používat fólie min. tl.1,2 mm.

Volba protiradonové izolace – 1.stupeň
Je pro použití jako protiradonová izolace pro každý materiál tj. asfaltové pásy, fólie, i stěrkové a nátěrové hmoty (ty se však používají výjimečně), vodostálý beton,.. určen v ploše materiálu a pro spojované materiály i pro předepsaný způsob spojování (nejčastěji formou svaření spoje). Tento součinitel difúze radonu uvádí výrobce v technické dokumentaci (technickém listě) a pro výpočet se tento použije. Bez tohoto radonového atestu se nesmí izolační pás nebo materiál jako protiradonová izolace použít. Zcela orientačně lze uvést, že nejběžnější izolace mají součinitel difúze radonu
Součinitel difúze běžný řádu 10.E-11 až -12 m2/s.
Nejčastěji volené asfaltové pásy natavitelné typu S tl. 4,0 mm s nosnou vložkou G (glas – skelná tkanina) oxidované / modifikované nebo PV (polyesterová vložka) modifikované  mají  dobrou difúzní odolnost a jsou pevné. Toto platí rovněž o fóliích PVC od tl. 0,8 mm.
Součinitel difúze výborný řádu 10.E-13 až -15 m2/s.
Asfaltové pásy typu S tl. min. 3,5 mm s nosnou vložkou doplněnou o hliníkovou AL fólii mají difúzní odolnost špičkovou (propočet min.tl. izolace vždy vyhoví, proto se neprovádí), ale jsou většinou málo pevné, pás je náchylný k delaminaci asfaltu a AL fólie, asfalt u oxidovaného provedení je náchylný na praskání, nechráněná AL fólie koroduje vlivem alkálií, proto  se vždy kombinují s výše uvedenými pásy typu G a PV.

Volba odvětrání podloží – 2. stupeň
Odvětrávané podloží patří mezi velmi účinné protiradonové opatření.  Volí se když dochází ke změně plynopropustnosti zemin, pokud je objemová aktivita radonu, zjištěná při měření radonu na pozemku, nad dvojnásobkem hranice středního rizika tj. pro vysokou plynopropustnost je tato hranice 60 kBq/m3 a vždy při použití podlahového topení v kontaktním podloží. Samozřejmě pokud není  voleno jiné opatření (odvětrávaná ventilační vrstva, vnitřní větrání objektu).
Mohou se jinak volit i další možnostmi větrání ventilační  vrstvy, větrání v objektu, umístění pobytových místností mimo kontaktní podlaží.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky