Radonový index stavby a návrhové hodnoty - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Radonový index stavby a návrhové hodnoty

RADONOVÝ INDEX STAVBY - přehodnocuje projektant změřený radonový index pozemku pro podmínky konkrétní stavby, východiskem jsou tzv. NÁVRHOVÉ HODNOTY:
Určí se návrhová hodnota OAR půdního vzduchu z velikosti objektu a umístění objektu v terénu, hodnotí se výšková poloha základové spáry odlišná od hloubky měření 0,8 m pod terénem, tím s případnou změnou změřené objemové aktivity radonu (OAR) půdního vzduchu pozemku na této spáře, volí se koeficient OAR:
   ■ 1,0 – stavba do 200 m2, bez podsklepení
   ■ 1,25 – stavba nad 200 m2 + s podsklepením s  1
        podzemním podlažím (neměnná nebo vertikálně
        klesající plynopropustnost zemin)
   ■ 1,5 – stavba nad 200 m2 + s podsklepením s  1
        podzemním podlažím (jiná vertikální
        plynopropustnost zemin)
    individuální – s podsklepením se 2 a více podlažími
Vypočte se výsledné OAR půdního vzduchu stavby.
Určí se návrhová hodnota plynopropustnosti zemin - jde o změnu plynopropustnosti podloží na úrovni základové spáry (např. trvalé odvodnění objektu) nebo nejčastěji pod základovou deskou použitím vysoce propustného hutněného štěrku ≥ 50 mm při změřené plynopropustnosti nízké a střední, tuto změnu provádí projektanti u 95% staveb. Volí-li se štěrk ≥ 50 mm, pak je určena :
  plynopropustnost zemin vysoká
Z těchto návrhových hodnot OAR a plynopropustnosti zemin se určí radonový index stavby, lze jej vyjádřit zjednodušenou uvedenou tabulkou, protože většina projektantů volí štěrkový podsyp ≥ 50 mm, radonový index stavby je  podkladem volby variantního  řešení protiradonových opatření.
Projektant zhodnotí doplňkové údaje stavby a to:
Geologická situace (typ hornin, tvar terénu, stabilita)
Hydrogeologická situace (hladina podz.vody, vodoteče)
Vliv sousedních staveb (kolektory, vedení sítí,..)
Klimatické podmínky (déšť, vítr, sníh, změny teplot)
Vliv seismicity a zatížení dopravou
Biologické vlivy

Určí se návrhová hodnota intenzity větrání
0,2 h-1 se uvažuje pro přirozené větrané stavby
je-li ≤ 0,6 h-1 pro nucené větrání (volí se ochrana
    konstrukcí 1.kategorie těsnosti) nebo
je-li 0,6 h-1 pro nucené větrání (volí se ochrana
    konstrukcí 2.kategorie těsnosti), kde
nucené větrání se vypočte jako podíl množství přiváděného venkovního vzduchu k objemu větraného prostoru (nelze zaměňovat za intenzitu výměny vzduchu)

Zhodnotí se výskyt negativních faktorů / vlivů:
použití podlahového topení v kontaktním podlaží s
    podložím,  radon je nasáván do objektu z důvodů
    diference tlaku  pod základovou deskou a nad
    podlahou v objektu, kde vzniká podtlak
je-li štěrkový podsyp ≥ 50 mm, pak zde dochází k
    akumulaci radonu pod objektem, současně se mění
    plynopropustnost stavby
překračuje-li OAR stavby limit dvojnásobku   
    hranice mezi středním a vysokým:
    ≥ 60 kBq/m3 pro vysokou plynopropustnost zemin
    140 kBq/m3 pro střední plynopropustnost zemin
    200 kBq/m3 pro nízkou plynopropustnost zemin
je-li stavba provedena v pasivním standardu
Každý výskyt z výše uvedených 4 negativních faktorů znamená zpřísnění podmínek volby protiradonových opatření, volí se jen protiradonové opatření:
kombinace větracího systému podloží a
    protiradonové izolace nebo
kombinace odvětrané ventilační vrstvy a
    protiradonové izolace,
a dále se volí jen pro halové objekty se světlou
    výškou ≥ 5,0 m kromě výše uvedených i kombinace
    nuceného větrání a protiradonové izolace
    2.kategorie těsnosti

Dále se pro propočet zvolí doporučená návrhová hodnota OAR v interiéru, která je nižší než referenční úroveň 300 Bq/m3:
100 – 200 Bq/m3 pro novostavby
150 – 250 Bq/m3 pro stávající stavby
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky