Samotná protiradonová izolace - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Samotná protiradonová izolace

Návrh protiradonových opatření se řeší i v souvislosti s izolací objektu proti vlhkosti a vodě dle ČSN 73 0600. Východiskem návrhu skladby hydroizolace je hydrogeologický posudek. Na základě sond je určena propustnost zemin, stabilita vrstev, hladina podzemní vody (ustálená a její kolísání). Pro izolace proti vodě se volí nejčastěji povlakové izolace dle ČSN 73 0606 z asfaltových pásů, fólií a stěrkových hmot.  Způsob montáže pásů a fólií je skládání s výrobcem určeným přesahem, který se pro vodotěsnost resp. pro difúzní odolnost vrstvy v přesahu svařuje. Volí se 1-vrstvé, 2-vrstvé tloušťka a druh jednotlivých vrstev hydroizolace objektu, způsob provedení detailů – prostupů, vytažení vodorovné izolace na svislou,..
u nadzemních základů resp. základů s trvalým odvodněním se navrhuje nejjednodušší hydroizolace proti vzlínání zemní vlhkosti většinou 1-vrstvé skladby,
u podsklepených objektů nebo zapuštěných objektů do stráně jde o ochranu proti podpovrchové vodě,
nejnáročnější řešení hydroizolací je u podsklepených objektů proti tlakové vodě.
Pak se volí vícevrstvé skladby. Pro hydroizolace i protiradonové izolace se předpokládá volit spolehlivé, kvalitní a trvanlivé materiály a to z důvodů téměř nedostupnosti izolace umístěné pod  nosnými prvky objektu a předpokládané aproximativní životnosti běžně až 100 let pro objekty typu RD. 
Typy asfaltových pásů
Z těchto důvodů se volí povlakové izolace přednostně jen vybraných typů asfaltových pásů (oxidované nebo modifikované) natavitelné typu S (svařitelné) min.tl. 4,0 mm, a s pevnými výztužnými vložkami o min. doporučené pevnosti ≥ 600 N/5 cm.
oxidované typu G200 S40 nebo lépe
modifikované typu G200 S40, PV200 S40
Neměly by být voleny křehké pásy typu V60 S40 / S35 s malou pevností tj. ≥ 250 N/5 cm určené pro dočasné a pomocné hydroizolace staveb. Pokud jsou doplňkově voleny pásy s výbornou difúzní odolností s  hliníkovou fólií typu AL+V S35 a S40, je pevnost ještě nižší jen ≥ 150 N/5 cm, ty musí být vždy kombinovány s výše uvedenými pevnými pásy typu G a PV.

Typy PVC fólií
PVC fólie by měly mít podobné parametry jako pásy tj. pevné o min.doporučené pevnosti ≥ 600 N/5 cm. Toto splňují fólie min. tl. 1,2 mm. Doporučeno je používat fólie min. tl.1,5 mm.
Součinitel difúze radonu D [m2/s]
Protiradonová izolace 1.kategorie těsnosti asfaltový pás / fólie / stěrková hmota má určen pro plochu a pro předepsaný způsob spojování součinitel difúze radonu pro příslušnou určenou tloušťku materiálu. Ze součinitele difúze materiálu lze propočítat ze vzorce
■ difúzní délku materiálu l = (D/λ)1/2 [m]
■ radonový odpor RRn = sinh(d/l)/(λ.l) [s/m], [Ms/m]
    λ přeměnová konstanta radonu = 2,1.10-6 [1/s]
    d tloušťka materiálu  [m]
Tyto 3 parametry izolace 1.kategorie těsnosti by měl výrobce uvést v technických podkladech výrobku.
Orientačně lze uvést, že nejběžnější izolace mají součinitel difúze radonu následující:
s běžnou odolností řádu 10.E-11 až -12 m2/s.
Nejčastěji volené asfaltové pásy natavitelné typu S tl. 4,0 mm s nosnou vložkou G (glas – skelná tkanina) oxidované / modifikované nebo PV (polyesterová vložka) modifikované  mají  dobrou difúzní odolnost a jsou pevné. Toto platí rovněž o fóliích PVC od tl. 1,2 mm.
s výbornou odolností řádu 10.E-13 až -15 m2/s.
Asfaltové pásy typu S tl. 3,5/4,0 mm s nosnou vložkou kombinovanou s hliníkovou AL fólii, mají difúzní odolnost špičkovou, ale jsou většinou málo pevné, pás je náchylný k delaminaci asfaltu a AL fólie, asfalt u oxidovaného provedení je náchylný na praskání, nechráněná AL fólie koroduje vlivem alkálií, proto  se vždy kombinují s výše uvedenými pásy typu G a PV, tím se i zdražuje izolační skladba tedy provedená 2-vrstvě, pokud mohla být provedena 1-vrstvě.
Propočet samotné protiradonové izolace
Je pak vlastně velice jednoduchý. Východiskem jsou:
radonový index pozemku (OAR a plynopropustnost
   zemin) překvalifikovaný na radonový index stavby,
umístění pobytových prostor ve stavbě (jsou-li v
   kontaktním podlaží nebo jde o podsklepený objekt),
při každém výskytu negativních vlivů (tl.štěrkového
   podsypu ≥ 50 mm, použití podlahového topení v
   kontaktním podlaží s podložím a OAR nad limitní
   hodnoty ≥ 60 kBq/m3 (plynopropustnost zemin
   vysoká, resp, 140 kBq/m3 střední, 200 kBq/m3        
   nízká), pak není možné samotnou protiradonovou
   izolaci použít (řeší se s odvětráním podloží nebo s
   ventilační vrstvou nad/pod izolací)
zvolí se místnost pro propočet s nejnižší možností
   větrání a s největším podílem plochy v kontaktu s
   podložím, použijí se plochy s podložím a výška 
použijí se návrhové hodnoty OAR půdního
   vzduchu, intenzity větrání a OAR interiéru
vypočte se mezní rychlost plošné exhalace radonu
   a z této radonový odpor minimální RRn,min.
   Porovnají se radonový odpor materiálu a radonový
   odpor minimální, pokud  je splněno RRn RRn,min, lze
   uvedenou protiradonovou izolaci 1.kategorie
   těsnosti jako ochranu proti radonu použít. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky