Propočet intenzity větrání - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Propočet intenzity větrání

Nucené větrání novelizovaná norma ČSN 73 0601 z roku 2019 nepovažuje za primární protiradonové opatření pobytových prostor. Proto je použito jen pro 3 speciální aplikace ve stavbě:
halové stavby se světlou výškou ≥ 5,0 m výroba, sklady
stavby bez pobytových prostor v kontaktním podlaží
stavby s izolačním podlažím
Východiskem jsou:
radonový index pozemku (OAR a plynopropustnost
   zemin) překvalifikovaný na radonový index stavby,
■ umístění pobytových prostor ve stavbě bez
   pobytových prostor a s izolačním podlaží a ty
   nejsou v kontaktním podlaží
■ pro halové stavby při OAR nad limitními hodnotami:
     60 kBq/m3 plynopropustnost zemin vysoká,
     140 kBq/m3 střední,
     200 kBq/m3 níízká,
řeší se protiradonovou izolací 2.kategorie těsnosti +
    s odvětráním podloží nebo
    s ventilační vrstvou nad/pod izolací nebo
    právě s nuceným větráním
  zvolí se místnost pro propočet, použijí se plochy v
   kontaktu s podložím vodorovné a svislé a výška
   místnosti
použijí se návrhové hodnoty OAR půdního
   vzduchu stavby, intenzity větrání a OAR interiéru

Propočet minimální intenzity větrání:

ni,min TRn . CS . AKPi / (x .Cnh . VKPi)

TRn = 0,002 [m/h] součinitel prostupu radonu
           podloží/stavba
CS je objemová aktivita radonu OAR stavby 
         překvalifikována z OAR pozemku [Bq/m3]
AKPi je plocha zvolené místnosti v kontaktu s
        podložím [m2]
Cnh je návrhová objemová aktivita radonu OAR v
        interiéru [Bq/m3]
VKPi je objem místnosti [m3]
x je koeficient – násobek a je v hodnotě:
    1 - pro halové stavby
    2 - pro stavby bez pobytových prostor v
        kontaktním podlaží
    3 - pro stavby s izolačním podlaží
Pro přirozené větrané stavby se uvažuje intenzita větrání 0,2 h-1. Nucené větrání se navrhne tak, aby by intenzita větrání překračovala hodnotu požadované minimální intenzity větrání vycházející z propočtu. Přirozený větrací systém má umožnit dodatečnou montáž ventilátoru.
Jsou určeny další podmínky pro stavby bez pobytových prostor v kontaktním podlaží s podložím a pro stavby s izolačním podlaží:
větrání v kontaktním podlaží - počet, rozměry a
    poloha větracích průduchů se navrhnou pro   
    zajištění spolehlivého  trvalého celoročního větrání,
vstup do kontaktního podlaží se zajistí dveřmi v
    těsném provedení s automatickým zavíračem nebo
    vstup je proveden mimo interiér.
Dále pro stavby bez pobytových prostor:
kontaktní konstrukce (podlaha, stěny) pro stavby
    bez pobytových prostor je 2.kategorie těsnosti
    nebo 3.kategorie těsnosti s vodotěsnou
    železobetonovou konstrukcí,
strop pro stavby s izolačním podlažím se jen může
    provést 2.kategorie těsnosti nebo 3.kategorie
    těsnosti s betonovou mazaninou,
Dále naopak pro izolační podlaží:
navrhuje se strop izolačního podlaží 2.kategorie
    těsnosti a opatří se tepelnou izolací,
kontaktní konstrukce izolačního podlaží (podlaha,
    stěny) se jen může provést 2.kategorie těsnosti
    nebo 3.kategorie těsnosti s betonovou mazaninou.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky