Propočet radonového odporu izolace - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Propočet radonového odporu izolace

Novelizace normy ČSN 73 0601:2019 velice zjednodušila způsob propočtu protiradonové izolace pro 3 varianty se provádí kontrolou radonového odporu izolace:
1 samotná protiradonová izolace tj. izolace
   1.kategorie těsnosti nebo
2 odvětrání podloží + protiradonová izolace nebo
3 s větranou ventilační vrstvou pod/nad
   protiradonovou izolací.
Rozhodující je každý výskyt negativních vlivů/faktorů:
pokud je tloušťka štěrkového podsypu ≥ 50 mm,
při použití podlahového topení v kontaktním
   podlaží s podložím a
pokud OAR půdního vzduchu je nad limitní
   hodnotou dvojnásobkem hranice středního rizika
   ≥ 60 kBq/m3 pro plynopropustnost zemin vysokou,
   ≥ 140 kBq/m3 střední, ≥ 200 kBq/m3 nízkou.
Varianta 1 se volí pokud se tyto negativní faktory nevyskytují, pokud se vyskytují, je nutno volit jen varianty 2 a 3.
Novelizace normy již neumožňuje jako primární volit nucené větrání objektu. Jen pokud překračuje intenzita větrání ≥ 0,6 h-1, je možné bez propočtu nahradit izolaci 1.kategorie těsnosti (s atestem – stanoven součinitel difúze radonu)  izolací 2.kategorie těsnosti (bez atestu). Nově je dále novelizací normy  vodotěsný beton přeřazen do 3.kategorie těsnosti.
Nucené větrání jako protiradonové opatření je umožněno pro halové stavby se světlou výškou ≥ 5,0 m (výroba, sklady) s použití izolace 2.kategorie těsnosti a při výskytu negativní vlivů v kombinaci s odvětráním podloží a nebo větranou ventilační vrstvou.
Vlastní propočet tedy jen kontroluje, zda radonový odpor zvoleného materiálu je větší než vypočítaný radonový odpor minimální. Východiskem jsou:
radonový index pozemku (OAR a plynopropustnost
   zemin) překvalifikovaný na radonový index stavby
   a to dle zastavěné plochy, rozsahu podsklepení,
   vertikálního profilu  a změně plynopropustnosti
   zemin, odvodnění, hladiny podzemních vod, hutnění
   okolí stavby, doplňkových údajů…
umístění pobytových prostor ve stavbě (jsou-li v
   kontaktním podlaží nebo jde o podsklepený objekt),
při každém výskytu negativních vlivů
zvolí se místnost pro propočet s nejnižší možností
   větrání a s největším podílem plochy v kontaktu s
   podložím, použijí se plochy s podložím a její výška 
použijí se návrhové hodnoty OAR půdního vzduchu,
   intenzity větrání a stanoví se návrhová OAR interiéru
vypočte se mezní rychlost plošné exhalace radonu
   a z této radonový odpor minimální RRn,min.
   Porovnají se radonový odpor materiálu a radonový
   odpor minimální, pokud  je splněno RRn RRn,min, lze
   uvedenou protiradonovou izolaci 1.kategorie
   těsnosti jako ochranu proti radonu použít. 
Vypočte se:
Mezní rychlost plošné exhalace radonu:
Emez = Cdif . Vi . ni/ (AP+AS)
Cdif je 10% OAR návrhové hodnoty OAR v interiéru pro
      přísun difuzí [Bq/m3], běžně 10% z 200 Bq/m3 pro
      novostavby a 10% z 250 Bq/m3 pro stávající stavby
Vi je objem zvolené místnosti [m3]
ni je návrhová hodnota intenzity větrání [h-1]
AP je plocha podlahy zvolené místnosti v kontaktu s
        podložím[m2]
AS je plocha svislých stěn zvolené místnosti v
        kontaktu s podložím [m2]
Minimální radonový odpor:
RRn,min. =  (3600 . α1 . CS) / Emez
CS je objemová aktivita radonu OAR stavby 
         překvalifikována z OAR pozemku [Bq/m3]
α1 je součinitel bezpečnosti dle následující tabulky
Propočet samotné protiradonové izolace a  větrání podloží/ventilační vrstvy se liší právě jen vyhodnocením nutnosti použití pro výše uvedené negativní vlivy a právě příslušnou výší součinitele bezpečnosti. Použití štěrku v podloží 50 mm znamená vždy přeřazení nízké a střední plynopropustnosti zemin do kategorie vysoká.
Následně se potvrdí, zda platí vztah   RRn RRn,min.
Dle tabulky je zřejmé, že prvotně se počítá  pasivní větrání (přirozené). Pokud neplatí, pak se kontroluje možnost použití aktivního větrání (nuceného s ventilátorem). Pokud rovněž vztah neplatí, je možné:
použít větší tl. materiálu,  pokud je to možné,
použít materiál 2-vrstvě,
zaměnit materiál za výrobek s vyšší hodnotou
   radonového odporu materiálu.

Pokud chceme vyhodnotit nákladovost řešení, pak novelizace normy ČSN 73 0601:2019 vlastně jako samotnou protiradonovou izolaci využívá jen 1-vrstvé skladby protiradonové izolace a upřednostňuje tyto v kombinaci s odvětráním (podloží, ventilační vrstvy) s pořízením cca za stejné náklady, protože lze přirozené větrání velice snadno finančně nenáročně přeměnit na nejúčinnější řešení nuceně větrané. Oproti 2-vrstvým skladbám s pásy s AL spřaženou nosnou vložkou  sice s výbornou difúzní odolností, které však jednoduše chyby v realizacích opravit finančně nenáročně nelze zajistit.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky